Общи условия

Общи условия за ползване (Terms of Service)

 

  1. Основни понятия и разпоредби

1.1  „Уебсайт“ означава уебсайт с адрес https://withirinaatanasova.com/.

1.2  „Търговец“ означава юридическото лице „КАМАТО СПОРТ“ ООД, ЕИК 203655010 с адрес на управление в България, гр. Пловдив 4030, ул. Смилево 25а, телефон +359 988 933 101, имейл info@kamato.bg и управител Любомир Атанасов.

1.3 „Програми“ означават хранителни режими, тренировъчни програми и други услуги, които могат да бъдат закупени от уебсайта https://withirinaatanasova.com/.

1.4 „Доставчик“ на програми означава физическото лице Ирина Атанасова – съсобственик на „КАМАТО СПОРТ“ ООД.

1.5 „Потребител“ означава всяко лице, което посети уебсайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от уебсайта към негови съставни части или други уебсайтове.

1.6 „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на програми. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е дееспособно лице и има навършени 18 години или съгласие на пълнолетен родител/настойник за използване на програми. При съмнение относно възрастта на клиента, търговецът си запазва правото да откаже поръчката, като уведоми клиента за това.

1.7 С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта се счита, че потребителят приема без ограничения и безусловно настоящите общи условия. В случай че не е съгласен с настоящите общи условия, потребителят няма право да прави поръчки на програми от уебсайта.

1.8 Настоящите общи условия влизат в сила от 06.01.2020г. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като публикува своевременно промените на уебсайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки.

 

  1. Предмет на уебсайта

2.1 Уебсайтът съдържа информация, видео и други материали, свързани със здравословния начин на живот, поддържането на добро физическо здраве, информация за активности и проблемни зони, пътувания в България и чужбина.

2.2 На уебсайта се предлагат различни платени програми като хранителни режими, тренировъчни програми, комбинации от хранителни режими и тренировъчни програми и други, насочени към здравословния начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Условията за използване на програмите са определени по-долу в раздел „5. Общи условия за използване на програмите на уебсайта“.

 

  1. Използване на уебсайта

3.1 Информацията от уебсайта може да бъде разглеждана, изтегляна на персонален компютър/електронно устройство и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителя. Тренировъчните програми не могат да бъдат сваляни на персонално електронно устройство. За тяхното използване се прави личен профил с достъп до страницата с избраната тренировъчна програма.

3.2 Информацията от уебсайта не може да бъде променяна, копирана, публикувана, модифицирана в части или в цялост, разпространявана на други лица или съхранявана на друг сървър без изричното съгласие на търговеца и доставчика.

3.3 Уебсайтът няма за цел да убеди потребителите да използват върху себе си или върху други лица информацията, която са получили на уебсайта. Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на уебсайта.

3.4 Потребителите са информирани, че преди да пристъпят към каквото и да е физически упражнения или хранителен режим, следва да се консултират с лекар.

3.5 Потребителите нямат право да извършват политически/изборни кампании, масови съобщения или всяка друга форма на СПАМ. Забранено е ползването на чужда самоличност. Всяка подобна информация бива премахната и/или редактирана. Всяка информация, която е изпратена на адресите за контакт ще се използва, като се вземат предвид правилата за защита на личните данни.

 

  1. Отговорност

4.1 Търговецът и доставчикът не носят отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи произтичащи или свързани с достъпа на потребителите до ползването на уебсайта и/или платените програми.

4.2 Програмите (тренировъчни програми, хранителни режими и други) са съобразени с предоставената от конкретния потребител информация. В случай, че клиентите не са се консултирали с лекар, търговецът и доставчикът не носят отговорност за вреди, претърпени от тях или трети лица при спазване на тренировъчните програми или хранителните режими, изготвени срещу заплащане.

4.3 Търговецът информира потребителите за готовността си да му съдействат при всеки проблем, свързан с използването на уебсайта, за което е необходимо да се свържат с него чрез формата за контакт.

 

  1. Общи условия за използване на програмите в уебсайта

5.1 Информация за програмите

5.1.1 Търговецът предлага различни платени програми на уебсайта, като обявява на видно място тяхната цена.

5.1.2 Предлаганите от търговецът програми представляват хранителни режими, фитнес програми и всички други, насочени към здравословен начин на живот и поддържане на добра физическа форма. Хранителният режим се изготвят от доставчика и се изпращат на клиента под формата на PDF документи с текстов и снимков материал. Тренировъчните програми са под формата на видео клипове и текст.

5.1.3 На клиента се предоставя информация за съдържанието на всяка предлагана на уебсайта програма и нейната цена.

5.1.4 Клиентът получава достъп до програмата на уебсайта чрез заплащане на обявената й цена чрез някой от предоставените начини на плащане.

5.2 Заплащане на програмите

5.2.1 Обявените на уебсайта цени на програмите са в български лева, като при желание да се заплати в евро цената се калкулира BGNx2 (включват ДДС и върху тях не се начисляват допълнителни данъци и такси от доставчика). Търговецът си запазва правото да променя всички цени на програмите, предлагани на уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да се задължава предварително да уведомява клиента.

5.2.2 Клиентът заплаща цената на програмата, посочена в момента на покупката, независимо от последваща промяна в нейната стойност.

5.2.3 Заплащането на цената се извършва чрез банков превод по сметката на търговеца, чрез дебитна или кредитна карта, или чрез системите за разплащане Mypos, EasyPay, ePay.bg, Борика или директен банков дебит. Търговецът няма достъп до данните за банковата карта на клиента.

5.2.4 За да се извърши плащането за програма, клиентът предварително попълва онлайн анкета, в която въвежда своя имейл адрес, име, фамилия и телефон. Клиентът се задължава да предостави вярна и актуална информация при попълване на анкетата. В противен случай доставчикът не отговаря за недоставена и/или неизпълнена заявка за получаване на програми, независимо от коректното им заплащане.

5.3 Характеристики на програмите

5.3.1 Доставчикът предоставя програма „Хранителен режим“ в PDF формат, като те могат да бъдат изтегляни и съхранени на персоналния компютър на клиента или на друго устройство за пренос на информация само и единствено за негова лична употреба.

5.3.2 Клиентът следва да има инсталиран софтуер за отваряне на PDF документи (напр. Adobe Acrobat Reader), за да може да преглежда програмите на персонален компютър или друго електронно устройство.

5.3.3 Доставчикът предоставя тренировъчните програми на клиента чрез достъп до профил в сайта https://withirinaatanasova.com/, като за целта той трябва да се регистрира със своя реален активен имейл.

5.3.3 Доставчикът информира клиента, че програмите не са изготвени от лекар или лице с медицинско образование и препоръчва на клиента да се консултира с лекар, преди да пристъпи към използването им.

5.3.4 Доставчикът информира клиента, че при наличие на заболяване от какъвто и да е характер, неразположение или съмнение за заболяване, както и бременност или кърмене е необходима консултация с лекар, преди да се пристъпи към физически упражнения и/или хранителни режими.

5.4 Възстановяване на платена сума

5.4.1 В случай на технически или друг проблем, който не е възникнал по вина на клиента и не може бъде отстранен от него, поради което не може да получи навреме достъп да платените програми след извършено валидно заплащане на цената, той следва незабавно да информира търговецът на следния имейл: hello@withirinaatanаsova.com. Ако проблемът е непреодолим в рамките на 15 работни дни от извършеното плащане, търговецът ще възстанови заплатената такса на клиента в срок от 5 работни дни.

5.4.2 Търговецът не възстановява заплатена от клиента цена извън случаите по предходната точка.

5.4.3 Търговецът възстановява получените суми, като използва същия платежен метод, използван от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът e изразил изричното си съгласие за използване на друг платежен метод и при условие, че това не e свързано c допълнителни разходи за търговеца.

6. Доставка

Продуктите в този сайт са виртуални (под формата на видео материали, pdf файлове и лицензиозни документи) и не ползват физическа доставка.

7. Други условия

7.1 Търговецът полага грижа информацията в уебсайта да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

7.2 Търговецът не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на търговеца. Търговецът не носи отговорност за ненавременното обработване на заявките за поръчка на програми, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, извънредни ситуации и проблеми в глобалната Интернет мрежа.

7.3 Авторските права върху съдържанието на уебсайта принадлежат на търговеца. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

7.4 Ако член или част от настоящите Общи условия се окаже невалидна или недействителна, това не се отразява върху останалата част от условията.

Последната промяна в нашите общи условия е извършена на 06.01.2020г във връзка с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Абонирай се и спечели